Falja e namazit të jacisë në ëndërr

Falja e namazit të jacisë në ëndërr tregon vëmendje ndaj mjeteve të jetesës, plotësimit të nevojave të fëmijëve, të jetuarit të lumtur ose të mirëkuptimit me të afërmit. Ndonjëherë, të shohësh se po e fal namazin e jacisë në ëndërr tregon se do të marrësh rezultatin e një pune, fundin e jetës tënde të ngarkuar ose fundin e jetës. Sipas ajetit në kuptimin "Lavdi Zotit tënd duke e lavdëruar Zotin tënd në mbrëmje dhe në mëngjes", tregon madhërimin e Allahut Teala, dhikrin, mirënjohjen dhe adhurimin dhe si rezultat faljen. Është shenjë e kujdesit, plotësimit të nevojave të fëmijëve, të jetuarit të lumtur apo të mirëkuptimit me të afërmit.

Lexo: 52