Leximi i sures Hud në ëndërr

Sipas fjalëve të Imam Cafer Sadikut (a.s), të lexosh suren Hud në ëndërr; Do të thotë që do të jeni të sinqertë dhe të sigurt. Hz. Sipas Ömer; Edhe nëse një person që lexon ose dëgjon suren Hud tërësisht ose pjesërisht në ëndërr ka shumë armiq, ai nuk do të dëmtohet prej tyre. Ibn Sirin, nga ana tjetër, thotë se sheh mirë në çdo gjë. Sipas interpretimit të bërë nga Ibn Sirin në lidhje me leximin e sures Hud në ëndërr, ëndërrimtari bëhet i pasur për shkak të bujqësisë, vreshtave dhe kopshteve dhe merr të korra të bollshme dhe të frytshme. Ai thekson se njeriu bëhet njeri i pranueshëm dhe i dashur në mesin e njerëzve, njeri që është i palëkundur në fe, i bindet urdhrave hyjnore dhe fjalës së të cilit i besohet. Sipas një transmetimi tjetër: Të lexosh suren Hud në ëndërr dhe të shohësh se po e lexon është shenjë e besimit të mirë dhe të duhur, të kesh mendime të mira për Allahun dhe të sigurosh furnizim për shkak të të korrave dhe bujqësisë. Kushdo që lexon suren në ëndërr bëhet i pasur për shkak të bujqësisë dhe vreshtave. Dëgjimi i sures Hud në ëndërr tregon se do të udhëtoni shumë dhe do të vuani vuajtje të ndryshme në moshë të re, por në fund do t'ia arrini qëllimit. Sipas Kirmanit, Surja Hud në ëndërr tregon se jeni një person i sigurt dhe se do të fitoni prestigj pas telasheve të ndryshme.

Lexo: 79