Ëndërrimi i historisë

Të shohësh një datë në ëndërr ka lidhje të ndryshme me çdo numër datë. Disa data interpretohen si marrja e mësimeve, largimi nga telashet dhe disa data interpretohen si marrja e lajmeve të këqija dhe mbajtja e fjalës. Datat ndonjëherë çojnë në telashe, lartësi; ndonjëherë konsiderohet si një shenjë se gjërat do të rezultojnë në gjëra të mira, të mbeteni shtatzënë dhe të hyni në punë të mira. Të bësh një datë në ëndërr, të tregosh një datë ose të japësh një datë ka kuptime të favorshme. Të takosh në ëndërr; Interpretohet se ëndërrimtari do të marrë ndihmë të madhe nga një person i vlefshëm, do të heqë qafe borxhet dhe problemet dhe do të shmangë të keqen. Përpjekja për të bërë një takim, por jo takimi në ëndërr tregon marrjen e lajmeve të këqija dhe përmbushjen e premtimit. Numërimi i datave në ëndërr do të thotë që lutjet pranohen; gjykohen pesë namaze ditore ose korrektësia e adhurimit. Për të parë një datë me gjashtë shifra në ëndërr; Për të parë një datë me shtatë shifra tregon që të mbeteni shtatzënë ose të shkoni në një udhëtim të largët. Të shohësh datën me tetë shifra është lodhur nga autoritetet e larta, data nëntëshifrore nuk është e mundimshme. Të shohësh një datë me dhjetë numra interpretohet si rezultat i dëshirave të mira.

Disa interpretues i përcaktojnë datat në ëndrra si më poshtë.

Të shohësh një datë me numra në ëndërr do të thotë besim në unitetin e Allahut të Plotfuqishëm; data dyshifrore për prindërit; Data me tre numra tregon bamirësi, data katërshifrore tregon një lutje për t'u pranuar, pronë ose martesë. Një datë pesëshifrore konsiderohet një shenjë e gradës së lartë, fatit ose pesë namazeve ditore. Disa komentues i kanë renditur datat që nuk janë të favorshme si më poshtë. tre-shtatë-tetë-nëntë-trembëdhjetë-tetëmbëdhjetë-dyzet e pesëdhjetë e tetëdhjetë; pesëqind e shtatëqind në qindra; dy mijë e shtatë mijë nga shtëpia e mijërave; Nëse është më shumë se pesëdhjetë mijë e njëqind mijë në dhjetëra mijëra familje, vendoset që ajo që dëshirohet do të arrihet.

Interpretohen disa nga datat e favorshme që lidhen me shikimin e një takimi në ëndërr. si më poshtë;

Numri njëmbëdhjetë nuk do të dëshirohet dhe numri pesëmbëdhjetë do të rezultojë nga dhuna dhe shqetësimi. Është një shenjë shpëtimi. Njëzet tregon fitoren mbi armikun, tetëqind tregon fitoren dhe pesë mijë tregon bollëk dhe lehtësim. Përveç kësaj, numri dyzet mijë konsiderohet shpëtim, pas gjashtëdhjetë mijë vështirësive, numri njëqind mijë e më tej konsiderohet si shenjë se dëshirat do të realizohen. Ndonjëherë datat që shihen në ëndërr lidhen me llojin e entiteteve të numëruara. Vendosja e një date në ëndërr interpretohet si përfitim nga shkenca. Leximi i historisë, leximi i Kuranit; Tregimi i datës konsiderohet si shenjë e ballafaqimit me vepra të mira.

Lexo: 116