Leximi i sures Ibrahim në ëndërr

Sipas fjalëve të Imam Cafer Sadikut (a.s), të lexosh suren Ibrahim në ëndërr; Do të thotë se do të jesh i dashur dhe i vlefshëm në sytë e Allahut. Hz. Sipas Ayşe Sıddık; Kushdo që sheh të gjithë ose një pjesë të Abrahamit duke recituar ose duke u recituar në ëndrrën e tij, është një nga ata që përkujtojnë Bekimet e Allahut (C.C). Dhimbja dhe pikëllimi largohen. Bota sigurohet për frikën e saj. Ai do të arrijë sukses. Sipas Ibn Sirinit: Personi që lexon suren Ibrahim në ëndërr vazhdon të jetë dashamirësi, bujari dhe adhurimi. Gjendja dhe ahireti i ëndërrimtarit do të jenë të mira dhe të bukura. Sipas imam Abdulgani Nablusi, Leximi i sures Ibrahim në ëndërr; Do të thotë se në sytë e Allahut, feja dhe dituria e tij do të pranohen dhe mëkatet e tij do të falen. Sipas Cafer-i Sadik: Personi që lexon suren Ibrahim në ëndërr është shenjt dhe i pranueshëm tek Allahu, i lirë nga fjalët e këqija që thuhen për të. Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh se lexon ose lexon kohën e Ibrahimit në ëndërr tregon se do të fitosh shumë shpërblime, do të jesh i sigurt nga armiqtë e tu dhe do të pranohesh tek Allahu.

Hazret Aishja (r.a) ka thënë se të lexosh suren Ibrahim në ëndërr, të shohësh se po e lexon suren Ibrahim tërësisht ose pjesërisht, tregon dhikrin e Allahut të Madhëruar dhe ai person bëhet dhikrit dhe shpëton nga pikëllimi dhe trishtimi. Sipas interpretimit të Ibn Sirin, të dëgjosh suren Ibrahim në ëndërr do të thotë që gjithmonë do të jesh i zënë me vepra të mira dhe adhurime. Kirmani: Tregon se jeta juaj e kësaj bote do të jetë e bukur. Dëgjimi i sures Ibrahim në ëndërr tregon arritjen e dritës nga errësira.

Ibn-i Sirin gjithashtu e interpreton suren Ibrahim në ëndërr si më poshtë. Ai është gati të vazhdojë bamirësinë dhe vullnetin e mirë, bindjen dhe adhurimin dhe nderohet me bujari dhe pasuri. Është thënë gjithashtu se shpërblimi i atij që lexon suren Ibrahim në ëndërr do të shumëfishohet. Zoti i tij e bën atë të sigurt nga çdo gjë që i frikësohet dhe frikësohet, dhe feja e tij është e mirë dhe e pranueshme tek Allahu.

Lexo: 81