Leximi i sures Hakka në ëndërr

Të lexosh suren Hakka, e cila përbëhet nga 52 ajete, në ëndërr; ose personi që e dëgjon të recitohet do të marrë shumë furnizim dhe bekime nga Allahu (C.C). Ai i shërben fesë së tij. Ai ecën në rrugën që do të sjellë shpërblime. Njerëzit bëjnë gjithmonë mirë. Ai vepron me durim dhe me kujdes.

Sipas një transmetimi tjetër: Të shohësh në ëndërr se po lexon suren Hakka ose një pjesë të saj; Është shenjë e afërsisë me Allahun, pendimit nga mëkatet dhe të qenit në rrugën e drejtë.

Sipas dijetarëve islamë, çfarë do të thotë të lexosh suren Hakka në ëndërr? Interpretohet se do të përpiqeni në rrugën e së vërtetës.

Ibn-i Sîrîn: Tregon se do të keni frikë nga pakësimi i bekimeve që Zoti ju ka dhënë.

Kirmani: Tregon që ju do të zgjidhni rrugën e së vërtetës dhe do t'i ndihmoni njerëzit e së vërtetës.

Kirmani: p>

Të lexoni këtë sure të shenjtë në tërësi ose të shihni një pjesë të saj të recituar ose leximi i vetes në ëndërr tregon afërsinë me Allahun, pendimin nga mëkatet dhe gabimet, të qenit në rrugën e drejtë, begatitë dhe furnizimet e shumta.

Lexo: 37