Kush është Devis Warrington?

Austriaku Devis Warrington

Pas një dimri të tmerrshëm, Islami më preku mua ashtu si dora e ëmbël dhe e ngrohtë e pranverës ndikon në shtresën e ftohtë të tokës. Më ngrohu zemrën dhe më veshi me një rrobë të re të bukur diturie. Sa të bukura, sa të vërteta dhe logjike janë gjërat që mëson Islami! Sa e qartë, sa e vërtetë dhe e bukur është thënia: “Allahu është një dhe Muhamedi alejhis-selam është i Dërguari i Tij”! A është e ngjashme me besimin e pabesueshëm, të pakuptueshëm "Ati, Biri dhe Shpirti-ul-kuds" i të krishterëve? Së bashku me besimet e të krishterëve që i trembin njerëzit, por kurrë nuk i kënaqin ata, ky besim i thjeshtë dhe logjik i tërheq njerëzit drejt vetes. Islami është një fe hyjnore që nuk ka ndryshuar kurrë. Edhe pse kanë kaluar shekuj, ai plotëson të gjitha nevojat materiale dhe shpirtërore të njeriut për sot dhe nesër. Për shembull, Islami thotë qartë se njerëzit janë të barabartë dhe se nuk ka dallim në gradë apo pozitë në sytë e Allahut Teala, dhe këto i zbaton edhe në jetën e kësaj bote. Në kishën e krishterë, e cila pretendon të njëjtat çështje, ka papë, kryeengjëj, evekë, peshkopë dhe shumë figura të tjera fetare që ndryshojnë në gradë nga njëri-tjetri. Ata vijnë mes Allahut Teala dhe robit dhe përdorin emrin e Allahut Teala për interesat e tyre personale. Mirëpo, në Islam, askush nuk mund të vijë mes Allahut Teala dhe robit. Allahu Teala ua përcjell urdhrat e Tij robërve të Tij përmes Kuranit. Më poshtë do t'ju tregoj për një urdhër të Allahut Teala. Ky është një shembull. br /> Në ajetin e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë të kaptinës Bekare thuhet: “O ju që besuat! Vërtetë, [jepni!] nga të pastrat e asaj që keni fituar në rrugë hallall dhe nga të korrat dhe frutat që ju kemi rritur nga toka. Mos shpenzoni nga neveria, nga gjërat e këqija që nuk mund t'i merrni. Dijeni se Allahu Teala nuk ka nevojë për asgjë dhe Ai është i denjë për të gjitha lavdërimet." Ndërsa lexova dhe mësova këto urdhra të thella dhe të bukura të Kuranit, shpirti im u lehtësua dhe u bëra me kënaqësi muslimane.

Lexo: 47