Informacion rreth fushës

al. Flache (f.), Fr. Aire (f.), Ing. zonë. Në matematikë; masë e sipërfaqeve të mbyllura, të mbyllura. Sipërfaqet e shumë sipërfaqeve me forma të ndryshme (për shembull) të një sipërfaqeje rrethore dhe një sipërfaqe në formë katrore mund të jenë të barabarta me njëra-tjetrën.

Llogaritja e sipërfaqes së çdo sipërfaqeje; Parimi bazë është ndarja e sipërfaqes në madhësinë e njësisë së sipërfaqes (zonat) dhe përcaktimi i numrit të sipërfaqeve të njësive. Zbatimi i këtij procesi është shumë i vështirë, edhe për disa terrene të mëdha, sipërfaqet e lakuara siç janë sipërfaqet sferike, ose procesi mund të mos japë rezultate të sakta. Për këtë arsye janë zhvilluar formula për llogaritjen e sipërfaqeve të disa figurave gjeometrike.

Sipërfaqja e njësisë është një katror me brinjë njësi dhe quhet katror njësi. Shprehet si (njësi)2 duke vendosur numrin 2 në simbolin e masës. Nëndosjet dhe shumëfishat e njësisë së zonës notojnë, tkurren dhe rriten, përkatësisht. Nënfolderat prej 1 m2 janë:

1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2 = 1000000 mm2.

Shumëfishat e 1 m2 janë; 1 digë2 = 100 m2, 1hm2 = 100 digë2 = 10000 m2, 1km2 = 100 hm2 = 10000 digë2 = 1000000 m2.

Një metodë për të llogaritur sipërfaqet e sipërfaqeve është ndarja e sipërfaqes në formë gjeometrike. zonat janë të njohura. Sipërfaqja e sipërfaqes e ndarë në forma gjeometrike me sipërfaqe të njohura është shuma e këtyre sipërfaqeve.

Nëse ndonjë sipërfaqe nuk mund të ndahet në forma gjeometrike sipërfaqet e të cilave mund të llogariten, atëherë sipërfaqja e sipërfaqja mund të gjendet me llogaritjen integrale.

f(x) ) kurba është zona e rajonit të kufizuar nga boshti x, x=a ose x=b. dhe zona ndërmjet:

mund të gjendet duke llogaritur integralin.

Formulat e sipërfaqes së formave të ndryshme gjeometrike:

Trekëndëshi : A= ah/ 2 (h: lartësia, a: baza)

Drejtkëndësh: A=a.b (a: brinjë e gjatë, b: brinjë e shkurtër)

Katrori : A = a2(a : gjatësia e anës)

Paralelogrami : A = a.h (a: baza, h: lartësia)

Rrethi: A = p r2 (p : numri pi, r: rrezja)< br />
Elipsa : A = p .a.b (a: rreze e gjatë, b: rreze e shkurtër)

Sfera: A = 4p r2 (p: numri pi, r: rrezja)< br />
Sipërfaqja anësore e cilindrit: A = 2p rh (p: numri pi, r: rrezja, h: lartësia)

Lexo: 38