Cili është dokumenti dhe llojet e tij?

Cili është dokumenti dhe llojet e tij?

Çfarë është një dokument Blog dhe llojet e tij?

Përmbajtja

Çfarë është një dokument dhe llojet e tij?

Dokumenti; Dokumentet e shkruara të prodhuara për një punë. Gjithashtu, letrat dhe shënimet që i përkasin individëve konsiderohen si dokumente private. Me fjalë të tjera, dokumenti është të gjitha letrat e shkruara, të shtypura, të koduara dhe të ilustruara të prodhuara gjatë shërbimeve, transaksioneve dhe komunikimeve.

Cilat janë llojet e Menaxhimit të Dokumenteve?

4 Mund të përmenden lloje të ndryshme dokumentesh :

Korrespondencë. Format. Udhëzimet. Raportet. Menaxhimi i dokumenteve në institucione. Përfitimet e Menaxhimit të Dokumenteve Qëllimi i Menaxhimit të Dokumenteve MENAXHIMI ELEKTRONIK I DOKUMENTEVE

Çfarë janë dokumentet?

Të gjitha llojet e dokumenteve të shkruara dhe vizuale me vlefshmëri zyrtare quhen dokumente. Kjo fjalë përdoret në mënyrë metaforike në kuptimin e provës dhe provës. Për shembull, "Unë jam duke folur me dokumente" do të thotë "Kam prova".

Çfarë do të thotë rrjedha e dokumenteve?

Përkufizimi i trajnimit të rrjedhës së dokumenteve; Është edukimi, duke përfshirë rrjedhat e dokumenteve dhe rëndësinë e dokumenteve. Qëllimi i përgjithshëm i trajnimit të rrjedhës së dokumenteve është; Është trajnimi në të cilin materialet e përdorura në zyrë shpjegohen sipas planifikimit të dosjeve të institucionit.

Cila është rrjedha e dokumenteve?

Cilat janë ISSH-ja. Llojet e dokumenteve?

Çertifikata mujore e Premiumit dhe e Shërbimit 4/a Llojet e Dokumentit

Ligji për Llojet e Dokumentit Art. Të siguruarit 01 4-1/a Punonjës që i nënshtrohen të gjitha degëve të sigurimit 02 Të përkohshëm 14 Punonjës që i nënshtrohen primit të mbështetjes së sigurimeve shoqërore 04 Të përhershëm nëntokësor 05 Grupi nëntokësor Cilat janë funksionet e menaxhimit të dokumenteve?

Funksionet themelore të sistemeve të menaxhimit të dokumenteve; Është prodhimi, mbajtja dhe përdorimi i informacionit. Elementet e sistemit përfshijnë burimet, përgjegjësitë, rregulloret, dizajnin dhe vazhdimësinë e mjeteve dhe pajisjeve të kërkuara nga studimet e menaxhimit të dokumenteve.

Cilat janë fazat e menaxhimit të dokumenteve?

Menaxhimi i dokumenteve trajtohet në katër faza. Këto; (1) prodhimi-roaming (2) skedari-qasja-përdorimi (3) ruajtja-mbrojtja (4) vlerësimi-organizimi.

Cilat janë qëllimet kryesore të programit të menaxhimit të dokumenteve?

p>

Programi i menaxhimit të dokumenteve që do të zbatojë një institucion për t'i përdorur në mënyrë korrekte këto dokumente i ofron institucionit shumë përparësi.

Vendimmarrja. Sigurimi i mbështetjes ligjore dhe dokumentacionit ligjor. Shmangia e shkresave dhe ulja e kostos. Duke qenë një referencë për dokumente të reja. Sigurimi i një qasjeje sistematike për kontrollin e dokumenteve.

Çfarë është një dokument TDK?

Sipas Shoqatës së Gjuhëve Turke, kuptimi i fjalës dokument është: Tekst, fotografi, fotografi, film, etj., dokument, dokument që dëshmon një fakt.

Me shkrim Çfarë do të thotë dokument?

Të gjitha llojet e dokumenteve të shkruara dhe vizuale me vlefshmëri zyrtare quhen dokumente. Kjo fjalë përdoret në mënyrë metaforike në kuptimin e provës dhe provës.

Cilat janë llojet e dokumenteve dhe dokumenteve?

Në një kuptim shumë të përgjithshëm, balta. tableta, skulptura, papirus, harta që përmbajnë informacione, shkrime, libra, revista, fotografi, filma, kaseta, CD-ROM, DVD, faqe interneti të aksesueshme nëpërmjet rrjetit, etj. Objekte të tilla si quhen dokumente.

Lexo: 101