Sa herë mund të rinovohet një marrëdhënie e përkohshme pune

Sa herë mund të rinovohet një marrëdhënie e përkohshme pune

Popullore Sa herë mund të rinovohet një marrëdhënie e përkohshme pune?

Përmbajtja

Sa herë mund të rinovohet më së shumti marrëdhënia e përkohshme e punës?

-Në rast se kapaciteti mesatar afarist i ndërmarrjes rritet në atë masë saqë kërkon vendosja e një marrëdhënie pune të përkohshme dhe në mënyrë të paparashikueshme, marrëdhënia e përkohshme e punës është maksimumi katërfish. Mund të krijohet për një periudhë prej një muaji, por mund të rinovohet për maksimum dy herë, duke mos i kaluar gjithsej tetë muaj.

Çfarë do të thotë shtesa e punës me kohë të shkurtër?

Pagesat e tepërta të bëra për shkak të dhënies së informacionit dhe dokumenteve të pasakta nga punëdhënësi, mblidhen nga punëdhënësi së bashku me interesin, dhe mbipagesat që vijnë nga faji i punëtorit mblidhen nga punëtori së bashku me interesin ligjor. Primet e sigurimit të përgjithshëm shëndetësor paguhen për kohën që punonjësi merr kompensim pune me kohë të shkurtër.

Si të ktheni mbipagesën e shtesës së punës me kohë të shkurtër?

< p>praktikat e punës me kohë të shkurtër për arsye COVID-19 Pagesat e tepërta dhe të pajustifikuara brenda objektit të kontratës nuk rimbursohen ose zbriten pasi të jenë mbledhur, pavarësisht nga veprimi i gabuar i punëdhënësit ose data në të cilën janë mbledhur. p>

Cila është pagesa e tepërt e İŞKUR?

Pagesat e tepërta dhe të pajustifikuara dhe pagesat e tepërta dhe të pajustifikuara që ndodhin kur punëtorët largohen nga puna në kundërshtim me ndalimin e ndërprerjes së punës gjatë periudhës së KÇÖ-së nuk konsiderohen si të meta. Transaksionet dhe procedurat e mbledhjes dhe ndjekjes për mbipagesat brenda këtij qëllimi janë nisur.

Sa zgjat periudha e caktimit për punëtorët?

(2) Caktimi i përkohshëm mund të bëhet. për një maksimum prej një viti dhe mund të zgjatet jo më shumë se një vit në të njëjtën kohë. (3) Është e detyrueshme të merret pëlqimi i personelit për caktime të përkohshme që tejkalojnë gjashtë muaj gjithsej brenda fushëveprimit të kësaj Rregulloreje, me ndërprerje ose pa ndërprerje.

Sa zgjat periudha e caktimit të përkohshëm të SGK-së. ?

Sa është pagesa 30-ditore e punës me kohë të shkurtër?

Në rast të një pushimi të plotë në vendin e punës, domethënë nëse İŞKUR jep shtesa e punës me kohë mbi 30 ditë, shtesa mujore e punës me kohë të shkurtër që do t'i jepet punëtorit do të jetë 150% e pagës minimale bruto mujore (një herë e gjysmë). Ky kufi i sipërm për vitin 2020 ishte 4,380,99 TL në muaj.

Lexo: 86