Kur bëhet rimbursimi i depozitës?

Kur bëhet rimbursimi i depozitës popullore? nga administratori 17 korrik 2020

Përmbajtja

Kur rimbursohet depozita?

Sipas këtij neni, rimbursimet bëhen brenda 7 (shtatë) ditëve të punës pas datës së miratimit të "kërkesës së kthimit".

Ku bëhet kërkesa për kthim?

Pas sqarimit të ndjekjes, duhet të bëhet një kërkesë nga zyra e përmbarimit për kthimin e garancisë. Nga zyra e përmbarimit merret deklaratë për kthimin e garancisë. Kërkesa dhe kërkesa për kthimin e letrës me vlerë i paraqiten gjykatës që ka marrë vendimin e përkohshëm të ndalimit. Kërkesës i bashkëlidhet edhe deklarata e zyrës së përmbarimit. Pasi konstatohet se angazhimi është përmbushur në përputhje me dispozitat e kontratës dhe specifikimeve dhe kontraktori nuk ka borxhe ndaj administratës për shkak të kësaj pune, ai i kthehet kontraktorit nëse sillet një dokument pa lidhje nga Institucioni i Sigurimeve Shoqërore.

A mund të tërhiqet shuma e garancisë?

Depozita e sigurisë që depozitoni nëpërmjet bankës do të kthehet në numrin e llogarisë tuaj bankare nga zyra e përmbarimit. Nëse keni paguar me para në dorë gjatë ankandit, mund të merrni një rimbursim menjëherë pas përfundimit të ankandit, pa asnjë zbritje.

Cilat janë kushtet për kthimin e garancisë?

Në blerjet/tenderat e mallrave dhe/ose shërbimeve për të cilat është marrë një letër garancie e ekzekutimit, gjysma e garancisë pas pranimit përfundimtar, pjesa e mbetur pas periudhës së garancisë skadon dhe në rastet kur periudha e garancisë nuk është parashikuar, i tërë pas pranimit përfundimtar, i kthehet kontraktorit. Si bëhet?

Vendimi për sekuestrim paraprak merret nga gjykatat e përgjithshme dhe kërkesa për heqje dorë nga gjykata që ka marrë vendimin. Nëse hiqni dorë nga barra, ndjekja juaj nuk do të ndikohet. Sepse ju keni të drejtë të hiqni dorë nga kërkesa si dhe të kërkoni ndalimin. Ky heqje dorë nuk ka të bëjë me procedurat tuaja përmbarimore.

Ku depozitohet depozita e barrës?

Nuk ka asnjë barrë paraprake për çdo llogari të arkëtueshme. Për të arkëtueshmet e bazuara në dokumente ose aktgjykime, gjykata jep një vendim për barrën paraprake. Për të kompensuar dëmet që mund të ndodhin në pronën e debitorit, kreditori duhet të depozitojë garancinë 15% te arkëtari i gjykatës.

Kush e kthen letrën e garancisë?

Në rast se tenderi nuk i lihet tenderuesit ose kontrata nënshkruhet nga tenderuesi, obligacioni i ofertës duhet t'i kthehet tenderuesit nga administrata.

Si është kthimi i letrës së garanci?

Në cilat raste merret obligacioni i ekzekutimit?

Çështja e marrjes së obligacioneve shtesë të performancës rregullohet në nenin 12 të ligjit për kontratat e prokurimit publik. Në tenderët ku paguhet diferenca e çmimit merret obligacion shtesë i ekzekutimit kur ndodh një rritje në vlerën e kontratës për shkak të pagesës së diferencës së çmimit. Shuma që do të merret si obligacion shtesë i performancës është 6% e çmimit të rritjes së kontratës.

Lexo: 2