Çfarë ndodh nëse punëtori nuk ia jep raportin punëdhënësit?

Çfarë ndodh nëse punëtori nuk ia jep raportin punëdhënësit?

Çfarë ndodh nëse rojet e plazhit nuk i japin punëdhënësit raportin e Punëtorit?

Përmbajtja

Çfarë ndodh nëse punëtori nuk ia dorëzon raportin punëdhënësit?

Kur zbulohet një situatë e tillë, punëdhënësit i vendoset edhe një gjobë administrative. Për rrjedhojë, një gjobë administrative e barabartë me gjysmën e pagës minimale bruto vendoset për punëdhënësin, i cili nuk njofton ISKSH-në se personi është duke punuar gjatë pushimit mjekësor. Kjo shumë është 1.788.75 TL për vitin 2021. Me Komunikatën për Procedurat dhe Parimet e Dorëzimit të Njoftimit të Punësimit pranë ISSH nga punëdhënësit, njoftimi i mospunësimit të të siguruarit është deri në 10 ditë. p>

Kush paguan sigurimin e punëtorit të raportuar?

Si rregull i përgjithshëm, punëdhënësi nuk paguan primin e sigurimit për punonjësin që është në pushim. Punëtori mbulon humbjen e të ardhurave nga sigurimi i sëmundjes, aksidentit në punë ose lehonisë për të cilin ka paguar primet.

A është e detyrueshme të raportohet?

1-Kur punëtori merr një raport, ju duhet të më njoftoni nëse ai ka punuar apo jo gjatë kësaj periudhe. 2-Mosbërja e këtij njoftimi dënohet me gjobë në nenin 102 të ligjit.

A duhet punëtori të japë raportin që ka marrë në vendin e punës?

Vendi i punës / Punëdhënësi duhet të njoftohet Para së gjithash, punëtori që merr raport nga mjeku duhet të telefonojë në vendin e punës dhe duhet të japë informacion verbal dhe të raportojë se sa ditë ka qenë në pushim, në përputhje me rrethanat vendi i punës/punëdhënësi merr masa paraprake dhe puna është nuk ndërpritet. Nëse gjendja shëndetësore e punonjësit nuk është e mirë, një i afërm mund të informojë gjithashtu vendin e punës.

Kur do të hyjë në sistem raporti i aftësisë së kufizuar?

Para së gjithash, punëtori duhet të marrë raportin dhe t'ia japë atë punëdhënësit. Punëdhënësi e fut raportin në sistemin e-raportit brenda 5 ditëve. Ndikuesit e SGK-së shqyrtojnë raportin dhe japin miratimin. Pas miratimit, ata dërgojnë një urdhërpagesë në PTT.

A llogaritet si sigurim kur keni një raport?

Ditët e raportuara nuk llogariten në pension dhe ditët e raportuara nuk merren parasysh kur mblidhet numri i ditëve të primit. Si rregull, punëdhënësi nuk ka asnjë detyrim për të paguar pagat për ditët e sëmundjes.

Sa paguan SGK për raportin?

Shpërblimi i përkohshëm i paaftësisë, i njohur edhe si kompensim raportues, do të aplikohet si 111 lira 20 cent për trajtimet ambulatore dhe 83 lira 40 cent në ditë për trajtimet spitalore për punonjësin, fitimi i primit të të cilit është deri në pagën minimale këtë vit.< /p>

Lexo: 33