Çfarë është neni 11 1 i KVK-së?

Çfarë është neni 11 1 i KVK-së?

Çfarë është Blog KVK Neni 11 1?

Përmbajtja

Çfarë është KVK Neni 11 1?

NENI 11- (1) Zbritjet e mëposhtme nuk pranohen në përcaktimin e të ardhurave të korporatës: a) Interesat e paguara ose të llogaritura mbi kapitalin neto. b) Interesat, diferencat valutore dhe shpenzime të ngjashme të paguara ose të llogaritura mbi kapitalin e maskuar. c) Fitimet e maskuara përmes çmimit të transferimit.

Çfarë është neni 33 i GVK-së?

Neni 33: - Duke ndryshuar kolonën e Tatimit mbi të Ardhurat në "Tatimi mbi të Ardhurat e Mbajtur**" (* *Pasi të zbatohet përjashtimi, shuma e mbetur e tatimit mbi të ardhurat do të shkruhet brenda objektit të pikës (18) të shtuar në paragrafin e parë të nenit 23 të ligjit nr. 193 për tatimin mbi të ardhurat.

A hiqet Gazeta Zyrtare Agi 2022?

strong>

(7) Meqenëse kompensimi minimal i jetesës, i cili rregullohej në nenin 32 të ligjit nr. 193 nga 1/1/ 2022, është hequr, kompensimi minimal i jetesës nuk do të zbatohet për pagesat e pagave të bëra që nga kjo datë.

A është tarifa e vonesës një shpenzim që nuk pranohet ligjërisht?

*Taksa e paguar e mjeteve motorike, duke përjashtuar avionët dhe helikopterët e përdorur për qëllime komerciale, dhe automjetet e dhëna me qira për këtë qëllim nga ndërmarrjet e angazhuara në aktivitete të marrjes me qira të automjeteve, dhe me vonesë me gjoba Rritjet shtesë nuk konsiderohen si shpenzime në përcaktimin e bazat e tatimit mbi të ardhurat dhe korporatat. (MTVK 14)

Si llogaritet mbajtja në burim?

Shuma e taksës së pullës e llogaritur mbi pagën tregohet në deklaratën koncize me kodin 302, pa dallim midis pagës minimale dhe rrogëtarët e tjerë. Të ardhurat nga qiraja janë bruto dhe llogaritet norma e tatimit në burim. Kështu deklarohet në deklaratën koncize me kodin 041.

Sa është përqindja e shpenzimit?

Shuma neto e të ardhurave të përfituara mund të përcaktohet në dy mënyra në taksimi i të ardhurave nga qiraja. Në metodën e shpenzimit të shumës së përgjithshme, tatohen 15 për qind e të ardhurave të tatueshme.

Ku tregohet kufizimi i shpenzimeve financiare në deklaratë?

Financiar i llogaritur. Shifra e kufizimit të shpenzimeve do të shfaqet si KKEG në kthim dhe nuk do të ndërmerret asnjë veprim për shpenzimet financiare të shkruara si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave.

Cilat janë shpenzimet që nuk pranohen sipas dispozitat e KVK m 11?

(1) Zbritjet e mëposhtme nuk pranohen në përcaktimin e: a) interesave të paguara ose të llogaritura në kapitalin e vet. b) Interesat, diferencat valutore dhe shpenzime të ngjashme të paguara ose të llogaritura mbi kapitalin e maskuar. c) Fitimet e maskuara nëpërmjet transferimit të çmimeve.

Lexo: 36