Çfarë është kursi i Sistemeve të Ekspertëve?

Çfarë është kursi i Sistemeve të Ekspertëve?

Çfarë është kursi Object Expert Systems?

Përmbajtja

Çfarë është kursi i sistemeve të ekspertëve?

Sistemi i ekspertëve është një program(sJ) kompjuterik që mund të zgjidhë probleme ose të bëjë sugjerime me njohuri të ekspertëve dhe aftësi arsyetimi. Alberico dhe Micco (1990) i përkufizojnë sistemet e ekspertëve si programe kompjuterike (s.IX) që mund të përdoren në vend të ekspertëve në zgjidhjen e problemeve dhe proceset e vendimmarrjes.

Si funksionon Sistemi i Ekspertëve?< /strong>

p>

Sistemet e ekspertëve janë sisteme që mund të arrijnë shkak në rezultat ose nga rezultat në shkak bazuar në informacionin e përpiluar nga njerëz realë në një fushë të caktuar ekspertize. Ai u zhvillua nga studiues në fushën e inteligjencës artificiale në vitet 1970 dhe filloi të aplikohej komercialisht në vitet 1980.

Ku përdoren sistemet e ekspertëve?

Sistemet e ekspertëve janë gjithashtu të njerëzve " qendrat e ndihmës" (në katalogë dhe përdorim Ato përdoren për të imituar qendrat që ofrojnë informacion në manuale dhe për planifikim, planifikim kompleks dhe interpretim informacioni. Qëllimi kryesor i inteligjencës artificiale është të kuptojë inteligjencën njerëzore.

fortë>Çfarë është inteligjenca artificiale?

Sistemet e ekspertëve janë sisteme të bazuara në njohuri dhe ato mund të analizojnë problemet nga një këndvështrim më i gjerë, është një fushë aplikimi e inteligjencës artificiale që synon të imitojë inteligjenca njerëzore në zgjidhjen e saj. Në këtë imitim, algoritmet dhe mekanizmat e konkluzionit veprojnë duke ndërvepruar.

Çfarë është një sistem inteligjent?

Sistemi arsimor inteligjent është një sistem kompjuterik i krijuar duke përdorur teknikat e përfshira në bashkëkrijimin e inteligjencë artificiale që di çfarë të mësojë, kujt t'i mësojë dhe si ta mësojë atë [7].

Çfarë është një sistem biznesi i bazuar në njohuri?

strong>

Sistemi i bazuar në njohuri mund të përkufizohet si një program që përdoret për të zhvilluar dhe/ose kërkuar një bazë njohurish. Mund të përkufizohet gjithashtu si një sistem kompjuterik i programuar për të imituar aftësitë njerëzore për zgjidhjen e problemeve me ndihmën e referencave të bazës së njohurive dhe inteligjencës artificiale për një temë të caktuar. për të krijuar sisteme autonome që japin përgjigje automatike dhe të përshtatshme. Agjentët janë funksionet që transformojnë perceptimet në përgjigje dhe përmbajnë struktura të dhënash që do të përditësohen me hyrjen e perceptimeve të reja.

Çfarë është një agjent i zgjuar?

1.2 Agjent inteligjent I aftë për të realizuar mjedisin e tij nëpërmjet sensorëve dhe çdo gjëje që mund të ndikojë në mjedisin e tij. [ 2] Një agjent mund të shihet si çdo gjë që e percepton mjedisin e tij nëpërmjet sensorëve të tij dhe vepron në këtë mjedis me aktivizuesit e tij.

Lexo: 83