Çfarë do të thotë Rezervë Ligjore

Çfarë do të thotë Rezervë Ligjore

Përmbajtja

Çfarë do të thotë Rezervë Ligjore?

540 REZERVA LIGJORE Këto janë rezervat e fitimit që kërkohen të lihen mënjanë nga Kodi Tregtar Turk (sipas Kodit Tregtar Turk). I. Rezervat e Rendit dhe II. Marrëveshja përbëhet nga dy elementë, përkatësisht fondet rezervë.

Çfarë janë rezervat e fitimit?

Rezervat e fitimit. Në përputhje me ligjin, në këtë grup llogarish paraqiten dispozitat e statutit ose vendimet e marra nga organet e autorizuara të shoqërive, fitimet e pashpërndara ose të mbajtura. Rezervat e vendosura mënjanë në përputhje me dispozitat e ligjit tregohen në këtë zë të llogarisë.

Cilat janë llogaritë e rezervës së kapitalit?

Krijohen për shkak të lëvizjeve të kapitalit, si p.sh. primet e emetimit të aksioneve, të anuluara. aksionet e ortakërisë dhe rritja e rivlerësimit. dhe grupi i llogarisë ku ndiqen shumat e mbetura në biznes.

Sa është Rezerva Ligjore?

Pesë për qind e fitimit vjetor lihet mënjanë si rezervë e përgjithshme ligjore derisa të arrijë në njëzet për qind të kapitalit të papaguar. Asambleja e përgjithshme duhet të lërë mënjanë rezervën e përmendur.

Cila është llogaria tjetër e rezervës së fitimit?

REZERVA TË TJERA FITIMI Rezerva të tjera që nuk janë të përcaktuara në mënyrë specifike në seksionet e tyre ndiqen në këtë llogari. Funksionimi: Shumat e ndara nga fitimet do të kreditohen në këtë llogari dhe do të zbriten do të debitohen në këtë llogari. fitimet e mbajtura në biznes shfaqen në këtë grup llogarish…. REZERVAT E FITIMIT

540. REZERVAT LIGJORE. 541. REZERVAT E STATUSIT 542. REZERVAT E JASHTËZAKONSHME. 548. REZERVA TË TJERA FITIMI 549. FONDET SPECIALE. Çfarë i referohet pjesës së mbetur të llogarisë së kapitalit të papaguar?

Operacioni i llogarisë kapitale 500: Shuma e kapitalit të zotuar debitohet në këtë kredi 500 llogarie, llogari kapitali të papaguar ose instrumente pagese. Kjo llogari jep gjendjen e kredisë. Kjo tregon shumën e kapitalit të investuar nga biznesi i mbetur.

Lexo: 278