Çfarë bëjnë njerëzit që punojnë në një agjenci sigurimesh?

Çfarë bëjnë njerëzit që punojnë në një agjenci sigurimesh?

Çfarë bëjnë njerëzit që punojnë në agjencinë në trend të sigurimeve?

Përmbajtja

Çfarë bëjnë punonjësit e agjencisë së sigurimeve?

Agjentët e sigurimeve negociojnë me njerëz që duan të bëjnë sigurime në emër të shoqërisë së sigurimit, lëshojnë politika brenda kuadrin e autoritetit të tyre, ofrojnë shërbime të ndryshme konsulence për të siguruarit dhe ata janë të përfshirë në aktivitete të tilla si pagesa e dëmeve deri në një masë të caktuar.

Çfarë janë Shërbimet e Sigurimit dhe Brokerimit?

Çfarë janë shërbimet e sigurimit dhe ndërmjetësimit? janë Shërbimet e Ndërmjetësimit të Sigurimeve? Qëllimi i agjencive të sigurimit është të mbrojnë në mënyrë aktive asetet materiale të njerëzve dhe të sigurojnë ruajtjen e cilësisë së jetës së tyre. Agjencitë e sigurimeve janë në kontakt me klientët e tyre 24/7 në përgjigje të të gjitha llojeve të konsulencës dhe emergjencave.

Çfarë bëjnë agjentët kundër dëmeve që mund t'i shkaktojnë të siguruarve të tyre për shkak të aktiviteteve të tyre profesionale?

NENI 7 – (1) Agjentët janë të detyruar të bëjnë sigurimin e përgjegjësisë profesionale ndaj dëmeve që mund t'i shkaktojnë të siguruarve të tyre për shkak të aktiviteteve të tyre profesionale.

Çfarë kërkohet për të punuar si kompani sigurimesh?

Për të qenë punonjës sigurimesh Personi duhet të ketë këto karakteristika:

Të jetë i interesuar në fushat e ekonomisë dhe financave. Të ketë aftësi për zgjidhjen e konflikteve. Të jetë kompetent në menaxhimin e parave. Për të krijuar një komunikim cilësor me njerëzit. Të ketë aftësi të të menduarit të orientuar drejt zgjidhjes.

Çfarë bëjnë agjentët?

Përfaqësuesi i Agjentit ofron mbështetje dhe shërbim për klientët e organizatave të bazuara në anëtarësi, si p.sh. agjencia e turizmit ose e sigurimeve. Përgjegjës për përgjigjen ndaj kërkesave dhe ankesave të klientëve, kryerjen e shitjeve dhe dhënien e informacionit në lidhje me organizatën dhe shërbimet.

Personeli teknik i saporekrutuar i agjentëve do të dërgohet në TOBB A ose në dhomën ku ata kanë aplikuar për pranueshmëri, maksimumi për sa ditë?

Personeli në këtë situatë regjistrohet edhe në regjistrat e agjencisë përkatëse. (5) Agjencitë njoftojnë personelin e tyre teknik dhe personelin teknik ndihmës në mënyrë elektronike TOBB-së ose dhomës ku kanë aplikuar për një certifikatë konformiteti, për të marrë numrin e regjistrimit dhe kartën e identitetit, më së voni brenda pesëmbëdhjetë ditëve të punës, pas ditës kur ata. filloi të punojë.

Kur një i diplomuar katërvjeçar në biznes mund të marrë një certifikatë segem dhe të hapë një agjenci sigurimesh?

Të ketë përvojë të mjaftueshme profesionale (18 muaj). për ata që diplomohen nga departamentet 4 vjet, 2 vjet nga departamentet e lidhura me sigurimet) kërkohet 24 muaj përvojë profesionale për ata që janë trajnuar në sigurime për 4 vjet.

Lexo: 68