A mund të apelohet dosja e hequr dorë?

A mund të apelohet dosja e hequr dorë?

Udhëzime A mund të apelohet një dosje e hequr dorë?

Përmbajtja

A mund të apelohet dosja e hequr dorë?

Neni 57 i rregullores së HMK-së; Dispozita “Nëse çështja hiqet para përfundimit të aktgjykimit, edhe nëse vendimi është ankimuar, ai nuk do të dërgohet në shqyrtimin e ankesës vetëm për këtë arsye”. e drejta nuk mund të bëhet sërish objekt padie në të ardhmen dhe nëse bëhet, gjykata vendos rrëzimin e padisë për shkak të heqjes dorë. Nëse çështja tërhiqet, çështja që është tërhequr mund të rihapet në të ardhmen.

Në cilën fazë është heqja dorë nga veprimi?

A. çështja mund të hiqet në çdo fazë para se aktgjykimi të bëhet i formës së prerë. Megjithatë, kompetenca për të marrë vendim për heqjen dorë që lind pas aktgjykimit dhe që krijon pengesë procedurale për shqyrtimin e ankesës i takon gjykatës që ka dhënë aktgjykimin. prodhon pasoja. Heqja dorë nga ankimi nuk kufizohet me asnjë afat kohor. Mirëpo, nëse ankesa nuk paraqitet brenda afatit, konsiderohet se ankimimi në ligjin e ankimit është hequr në heshtje. Paditësi që heq dorë nga çështja do të paguajë 2/3 e tarifës së vendimit dhe aktgjykimit. Nëse heqja dorë është bërë përpara ekzekutimit të vendimit të ndërmjetëm për mbledhjen e provave, gjysma e tarifës së avokatit të përcaktuar me tarifë; Nëse bëhet më vonë, vendoset në tërësi.

A është e mundur të heqësh dorë nga heqja dorë?

NENI 311- (1) Heqja dorë dhe pranimi kanë pasojat juridike siç është aktgjykimi i formës së prerë. Në rastet e vullnetit, mund të kërkohet heqja dorë dhe anulimi i pranimit. Sipas rregullores, anulimi i heqjes dorë mund të jetë objekt padie.

Kur jepet kërkesa për heqje dorë?

Heqja dorë nga padia është e mundur me deklaratë me shkrim ose verbale në çdo fazë derisa aktgjykimi të marrë formë të prerë. Heqja dorë nuk i nënshtrohet pëlqimit të të pandehurit ose pranimit të gjykatës në asnjë rrethanë.

Çfarë ndodh nëse çështja lihet jashtë?

Prandaj, nëse çështja mbetet pa objekt, nuk ka më nevojë për gjykim dhe gjykim mbi çështjen. Në këtë rast, gjykata vendos se nuk ka vend për vendim për shkak se objekti i çështjes nuk është më i disponueshëm.

Ku është paraqitur kërkesa për heqje dorë pas ankimimit? /p>

Pritja e Apelit pas dërgimit të dosjeve të aplikimit të apelit në Gjykatën e Apelit nga gjykata e shkallës së parë. Në këtë rast, kërkesa për heqje dorë i bashkëngjitet dosjes dhe nuk i dërgohet Gjykatës së Apelit. Ndonjëherë dosja është dërguar në Gjykatën e Rrethit të Drejtësisë, por është në pritje të një vendimi.

Lexo: 85