A do të merret kompensim?

A do të merret kompensim?

A ka dëmshpërblim kur bëhet objekt? nga Admin 4 korrik 2020

Përmbajtja

A ka kompensim pas vdekjes?

Nëse personi vdes, pagesa e largimit mund t'u jepet trashëgimtarëve të tij ligjorë. Kompensimi për vdekje mund t'i jepet vetëm bashkëshortit, fëmijëve të mitur dhe personave në ngarkim.

-Largimi nga puna i gazetarit, kontrata e punës e të cilit ka zgjatur të paktën 5 vjet pandërprerë, hyn në fuqi 3 muaj pas njoftimit me shkrim. Për ata me më pak se 5 vjet shërbim, kjo periudhë njoftimi është 1 muaj. -Një gazetar ose punëmarrës mund të zgjidhë gjithmonë kontratën e punës duke dhënë një njoftim me shkrim të paktën 1 muaj përpara.

Për sa kohë punëdhënësi nuk mund t'i zgjidhë kontratën e punës gazetarit të sëmurë në përputhje me shtypin Ligji i Punës?

6-Kontrata e punës së gazetarit Sëmundja: Kontrata e punës nuk mund të zgjidhet nga punëdhënësi për shkak të sëmundjes së gazetarit. Megjithatë, nëse kjo sëmundje zgjat më shumë se gjashtë muaj, kontrata e shërbimit mund të ndërpritet duke dhënë dëmshpërblim.

Kontrata e punës e gazetarit nuk mund të zgjidhet nga punëdhënësi për shkak të sëmundjes. Nëse gazetari sëmuret për më shumë se 6 muaj dhe nuk shërohet, kontrata e punës ndërpritet duke paguar dëmshpërblim. Megjithatë, nëse shërohet brenda 1 viti, gazetari ka të drejtë të kthehet në punën e mëparshme.

P.sh., pagesa e largimit të punonjësit që ka të drejtën e largimit për shkak të daljes në pension nuk do t'i paguhet në datën e largimit nga puna, por në datën kur ai i dorëzon punëdhënësit letrën që ka të drejtë për pension. .

Në përllogaritjen e pagesës së largimit, pagat dhe mëditjet e paguara për punëtorin merren parasysh. Gjatë llogaritjes së pagesës së largimit, përveç pagës që i paguhet punonjësit, merren parasysh edhe shumat bruto të të gjitha parave dhe përfitimeve që mund të maten në para (ndihma për rrugë, kompensim për ushqim, rregullsi, pagesa bonus, etj.). .

Në fakt, pagesa e largimit i paguhet punëtorit?

Në nenin 14 të ligjit nr.1475, që rregullon pagën e largimit, punëdhënësi i paguhet punëmarrësit për çdo vit të plotë nga data e punësimit, gjatë vazhdimit të kontratës së shërbimit…….

Pse ekziston e drejta për pagesën e largimit?

Duke qenë se largimi nga puna për arsye shtatzënie ose lindjeje konsiderohet si dorëheqje nga pikëpamja e rregullimit ligjor, punonjësi që largohet nga puna për këto arsye konsiderohet se ka hequr dorë nga e drejta e kompensimit. 9- Pas sa vitesh një punonjës i sektorit privat ka të drejtën e largimit si pasojë e dorëheqjes?

Lexo: 84